KREATIVNOST in inovativnost, kot osnovno vodilo načina razmišljanja in delovanja.
Loading...
Kandidat za župana 2018-10-21T19:15:41+00:00

GOSPODARSTVO

Usmeritev vseh resursov občine v zagotavljanje novih delovnih mest in zaposlitvenih možnosti, kar smatramo za največji problem v občini. Zagotovitev materialnih in svetovalnih spodbud novoustanovljenim podjetjem.

Uvedba skrbnika gospodarskih interesov in boljše pridobivanje EU sredstev. Ureditev moderne industrijske cone in zagotovitev stimulativnega sistema privabljanja novih investitorjev preko cenejših zemljišč, oprostitve komunalnega prispevka ter prispevka za stavbno zemljišče.

TURIZEM

Ustvariti jasno in uresničljivo vizijo razvoja turizma v občini za naslednjih 10 let. Zagon Info točke Občine Ruše z združeno ponudbo vseh dejavnosti v Občini. Nova lično izdelana lokalna usmerjevalna signalizacija.

Nujno ureditev mestnega središča

Zagotavljati obstoječim in bodočim gostinskim ter turističnim delavcem dostop do znanja, informacij in razpoložljivih finančnih sredstev s tega področja.

Ureditev plovnosti reke Drave in pohodniških poti za gorsko hojo.

KMETIJSTVO

Območje občine, razen mesta, je primerno za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, predvsem poljedelstvo, živinorejo, vinogradništvo, sadjarstvo in vrtnarstvo. Kmetije na območju Ruše so majhne in razdrobljene, kar je lahko velika ovira

Organiziranje sistema samooskrbe kraja s kvalitetnimi lokalnimi kmetijskimi pridelki. Obuditev tržnice in promocija kmetijstva ter lokalne blagovne znamke za nastop na trgu v sodelovanju s kmetijsko zadrugo Ruše in financiranjem iz LAS Drava.  Dobava lokalnih kmetijskih proizvodov šolskim ustanovam.

KAKOVOST ŽIVLJENJA

Izgradnja zunanjega bazena in povezava športnega parka z drugimi rekreativnimi površinami v zaključen prostor. Izvedba zunanjega bazena na območju terase obstoječega bazenskega kompleksa, ureditev prostora za kopanje v reki Dravi npr. na območju Ribiške.

Izvedba zunanjega bazena na območju terase obstoječega bazenskega kompleksa, ureditev prostora za kopanje v reki Dravi npr. na območju Ribiške. Nadaljevanje projekta kolesarske steze. Nudenje infrastrukture za letne in zimske priprave različnih športnikov in klubov. Pomoč pri ureditvi stadiona NK Pohorje, povezava vseh športnih objektov v zaključeno celoto.

INFRASTRUKTURA

Ureditev okolja v katerem živimo, da bo kraj imel lepo in privlačno zunanjo podobo. Ureditev mestnega trga: V mestnem središču Ruš se primerno uredijo javne površine, kjer bodo lahko prebivalci Ruš zadovoljevali svoje potrebe in preživljali svoj prosti čas

Projekt predvideva nadaljevanje ureditve mestnega središča Ruš in zajema ureditev cest in ulic, ki so navezane na Trg Vstaje. Ureditev se osredotoča na prenovo in ureditev kanalizacije, javne razsvetljave, preplastitev cestišč, kolesarskih poti in pločnikov, urbano opremo, ipd. Idejno zasnovni projekt je že pripravljen in bo pred izvedbo dan v odprto debato Rušanom.

SKRB ZA SOČLOVEKA

Trajna rešitev in ureditev stanja koncesionarja na področju otroškega zobozdravstva. Do končne izgradnje doma za starostnike – domske bivalne skupnosti v sodelovanju z domom Danice Vogrinec bomo posvetili več skrbi in denarja za pomoč na domu in za delovanja dnevnega centra.

Ustanoviti DVC ( dnevno varstveni center ) za demenco in Alzhaimer v obliki društva ali zavoda za potrebe oskrbe občanov Ruš, Selnice ob Dravi, Lovrenca na Pohorju.  Brezplačna oskrba s pitno vodo za gospodinjstva pod pragom revščine. V sodelovanju z zdravstvenim domom Maribor bomo zagotovili otroško zobozdravstveno ambulanto.

PROGRAMSKA IZHODIŠČA

 • Usmeritev vseh resursov občine v zagotavljanje novih delovnih mest in zaposlitvenih možnosti. Nadgradnja dosedanjih prizadevanj.

 • Zagotovitev materialnih in svetovalnih spodbud novoustanovljenim podjetjem.

 • Uvedba skrbnika gospodarskih interesov in boljše pridobivanje EU sredstev.

 • Zagon projekta VISIT RUŠE. (Destination Management Company) pripravljeno imamo celostno strategijo

 • Ureditev plovnosti reke Drave in pohodniških poti za gorsko hojo.

 • Spletni portal z aplikacijami za turistične izlete in obveščanje o dogajanju v našem okolju.

 • Organiziranje sistema samooskrbe kraja s kvalitetnimi lokalnimi kmetijskimi pridelki.

 • Vzpostavitev tržnice (zagotoviti pogoje), na kateri se primarno prodaja lokalno pridelana hrana in izdelki, lokalnih pridelovalcev ter proizvajalcev.

 • Preplesti športno in turistično ponudbo kraja na način, da se pripravi enovita turistična ponudba.

 • Trajna rešitev in ureditev stanja koncesionarja na področju otroškega zobozdravstva

 • Zagotovitev učinkovitega sistema informiranja občanov preko centralnega portala, kjer bo moč dobiti vse potrebne informacije za občane. Sistem mora omogočati tudi povratno komunikacijo z občani, ki bodo lahko izrazili svoje pripombe, predloge in pohvale.

 • Participatorni proračun : Občanom bomo omogočili sodelovanje pri sprejemanju odločitev o porabi deleža proračuna Občine Ruše in tako zagotovili, da na ta način realizirane investicije, kar se da natančno in konkretno, odgovarjajo na potrebe občanov.

 • Izgradnja zunanjega bazena in povezava športnega parka z drugimi rekreativnimi površinami v zaključen prostor. Izvedba zunanjega bazena na območju terase obstoječega bazenskega kompleksa

 • Pomoč pri ureditvi stadiona NK Pohorje, povezava vseh športnih objektov v zaključeno celoto

 • Obnova klubskih prostorov na stadionu NK Pohorje, vzpostavitev igrišča z umetno travo.

 • Ureditev mestnega trga: V mestnem središču Ruš se primerno uredijo javne površine, kjer bodo lahko prebivalci Ruš zadovoljevali svoje potrebe in preživljali svoj prosti čas, se odpočili, poklepetali, se medsebojno družili, igrali, se zabavali ali pa spremljali razne kulturne dogodke.

 • Sistematično bomo pristopili k asfaltiranju cest ob strnjenih naseljih, preplastitev ceste Ruške čete in Mali Beograd. Urejanje neasfaltiranih ulic ter urejanje komunalne opreme. (razvestljava, odvodnjavanje, kanalizacija, zamenjava starih azbestnih cevi).

 • Bezena – ureditev pešpoti – pločnikov

 • Vzpostavitev modernega muzeja v centru Ruš z zgodovino Ruš, interakcijsko vodenje obiskovalcev.

 • Ustanoviti DVC ( dnevno varstveni center ) za demenco in Alzhaimer v obliki društva ali zavoda za potrebe oskrbe občanov Ruš, Selnice ob Dravi, Lovrenca na Pohorju.

 • Brezplačna oskrba s pitno vodo za gospodinjstva pod pragom revščine; vsem občanom Ruš, ki živijo pod pragom revščine bomo zagotovili brezplačno oskrbo s pitno vodo.

 • Zagotovitev ustreznih dostopov za ljudi s posebnimi potrebami v javne objekte. Dodatno pozornost je potrebno nameniti dostopu v osnovno šolo.

ZAKAJ ZDRUŽENA AKCIJA ?

Delujemo kot ekipa, venomer stremimo kaj in na katerih področjih lahko z ukrepi izboljšamo življenje v Rušah.

POŠLJI E-POŠTO